Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy sklep.okoart.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: OKO-ART z siedzibą w Zabierzowie k. Krakowa, ul. Rodziny Poganów 25 A , NIP:677-121-40-44, tel. 603057150, 605949751 , adres email: sklep@okoart.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Istnieje możliwość zakupu towaru bez rejestracji w systemie sklepu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

b) obsługiwane są płatności kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła na obszarze RP za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Istnieje możliwość dostawy zagranicznej wyłącznie po uprzedniej konsultacji z zespołem SKLeP MUZYCZNY OKO-ART w celu określenia sposobu i kosztów dostawy.

There is a possibility of the sale and supply of foreign only after prior consultation with the music store OKO-ART to determine the method and cost of delivery.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Możliwość taka nie przysługuje Użytkownikom będącym Przedsiębiorcami.

2. Prawo wskazane w ust. 1 nie jest obarczone koniecznością wskazywania przyczyny odstąpienia.

3. Odstąpienie następuje poprzez złożenie wobec Operatora stosownego oświadczenia wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Wzór oświadczenia zamieszczony jest na końcu Regulaminu.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Operatorowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Operatora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przy czym Operator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Należy przesłać zakupiony towar wraz z wszelkimi akcesoriami, dodatkami, dokumentami itp.

5. Operator wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. W celu otrzymania zwrotu zapłaconej ceny Użytkownik powinien podać nr rachunku bankowego w przeciwnym wypadku zwrot nastąpi na konto, z którego konsument zapłacił za towar.

7. Zwrotowi podlega zapłacona cena jak również koszt przesyłki od Operatora do konsumenta, przy czym jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki od konsumenta do Operatora.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 w szczególności nie dotyczy ono zamówień zawierających nagrania dźwiękowe (płyty z muzyką) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

OKO-ART
ul. Rodziny Poganów 25 A
32-080 Zabierzów

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………….., nr zamówienia: ………………………………………….


Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*): …………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………..

Adres konsumenta: …………………………………………..

Podpis konsumenta: …………………………………………..

Data: …………………………………………..

 


* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

§7

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 


 


 

 

REGULAMIN SERWISU

OKO-ART & fasolla.pl

dotyczy kategorii

MUZYKA UŻYTKOWA

 

SPIS TREŚCI:

 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 2. SŁOWNICZEK

 3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 4. UMOWA LICENCYJNA

 5. CERTYFIKAT

 6. WYMAGANIA TECHNICZNE

 7. REKLAMACJE

 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 1.

 

 1. Serwis OKO-ART & fasolla.pl oferuje swoim Klientom licencje na utwory muzyczne i/lub słowno-muzyczne do publicznego odtwarzania (np. w sklepach, salonach fryzjerskich czy kosmetycznych, innego rodzaju obiektach usługowych) bez konieczności uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (w szczególności ZAiKS, SAWP, STOART, ZPAV).

 2. Regulamin serwisu OKO-ART MUSIC oparty jest na prawie powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Reguluje on, wraz z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w sposób wyłączny stosunek prawny powstający pomiędzy operatorem serwisu, a jego Klientami.

 3. Swoje usługi Serwis kieruje wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43(1) k.c., zgodnie z którym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 4. Operatorem Serwisu jest Krzysztof Oczkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Oczkowski OKO - ART, adres: ul. Rodziny Poganów 25A, 32-080 Zabierzów, NIP: 677-121-40-44, REGON: 351619064

 

SŁOWNICZEK

§ 2.

 

Zastosowane w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w sposób następujący:

 

 1. Administrator danych osobowych – Operator w kontekście przetwarzania danych osobowych Klientów.

 2. Cennik – udostępniony w Serwisie wykaz cen obowiązujących przy zawieraniu umów pomiędzy Klientami a Operatorem.

 3. Certyfikat Legalności – dokument prywatny wydawany przez Operatora na rzecz Klientów zawierających umowy z Operatorem, który potwierdza legalność posługiwania się Nagraniami bez konieczności uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz pokrewnymi (takich jak ZAiKS, SAWP, STOART, ZPAV itp.).

 4. Dni robocze – robocze dni tygodnia tzn. dni o poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowych dni wolnych.

 5. Klient – przedsiębiorca, który zawarł umowę z Operatorem poprzez założenie Konta Użytkownika, zaakceptował Regulamin oraz wniósł opłatę zgodnie z otrzymaną fakturą (odpowiednio również potencjalny Klient, przed rejestracją w Serwisie i wniesieniem opłaty).

 6. Konto Użytkownika - zbiór zasobów wraz ze zbiorem uprawnień w Serwisie, które stają się dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na stronie internetowej Serwisu za pomocą unikalnego loginu oraz hasła. Dla uzyskania dostępu do Konta Użytkownika konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

 7. Nagrania – nagrania utworów muzycznych i/lub słowno-muzycznych dostępne w Serwisie i oferowane Klientom wraz z zawarciem stosownych umów licencyjnych.

 8. Operator Serwisu/Operator – podmiot wskazany w § 1 Regulaminu.

 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 (1) § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 10. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz Klientów w ramach funkcjonowania Serwisu i jego oferty.

 11. Serwis – internetowa witryna znajdująca się pod adresem www.sklep.okoart.pl; fasolla.pl, której administratorem i właścicielem jest Operator.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 3.

 

 1. Informacje oraz ceny zawarte na stronach Serwisu nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu przywołanej ustawy.

 2. W celu dokonania zawarcia umowy sprzedaży nośnika CD oraz zawarcia umowy licencyjnej na Nagrania dostępne w ofercie Serwisu Klient zobowiązany jest do zarejestrowania Konta Użytkownika (co wiąże się z akceptacją Regulaminu) oraz złożenia stosownego zamówienia poprzez udostępniony formularz.

 3. W celu dokonania zawarcia umowy sprzedaży towaru dostępnego w Sklepie konieczne jest podanie następujących danych:

 1. Imię i nazwisko oraz firma;

 2. Siedziba;

 3. Adres dostawy nośnika CD i certyfikatu;

 4. NIP;

 5. Miejsce planowanego korzystania z Nagrania;

 6. Numer telefonu (opcjonalnie).

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nośnika CD, o której mowa w postanowieniach poprzedzających, następuje w momencie złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem stosownego formularza wraz z wypełnieniem w nim wszystkich wskazanych pól.

 2. Operator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane podane przez Klienta w celu realizacji zamówienia budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.

 3. Ceny znajdujące się w Serwisie są cenami netto wraz z podaniem kwoty podatku VAT.

 4. Operator wystawia i załącza do nośnika CD fakturę a Klient zobowiązuje się do podania wszystkich danych koniecznych dla wystawienia faktury.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient dokonuje płatności poprzez jeden ze sposobów wskazanych w formularzu zamówienia.

 6. Realizacja zamówienia następuje w Dni robocze od godziny 9:00 do godziny 17:00, przy czym przystępujemy do niej po zaksięgowaniu wpłaty.

 7. Operator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w przypadku, gdy Klient nie dokona zapłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

 8. Sposoby dostarczenia zamówienia wraz z ich kosztem podane są w formularzu służącym do składania zamówienia.

 9. Wysyłki dostarczane są jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci złożenia zamówienia i otrzymania go poza granicami RP, prosimy o kontakt. Złożenie zamówienia z podaniem adresu dostawy poza granicami RP nie będzie ważne.

 10. Operator zaprasza do zawierania umów wyłącznie przedsiębiorców, zatem Klienci nie posiadają prawa do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

UMOWA LICENCYJNA

§ 4.

 

 1. Z chwilą uiszczenia przez Klienta zapłaty za złożone zamówienie (zgodnie z otrzymaną od Operatora fakturą) Operator udziela Klientowi prawa do korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych do artystycznego wykonania oraz praw do fonogramu w stosunku do Nagrań objętych zamówieniem Klienta na następującym polu eksploatacji:

 1. publiczne odtwarzanie w miejscu prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej.

 1. Licencja ma charakter niewyłączny.

 2. Licencja udzielona jest na czas nieokreślony (licencja wieczysta).

 3. Licencja obowiązuje na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże pod warunkiem odtwarzania Nagrania w miejscu prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej.

 4. Klient nie jest upoważniony do udzielania sublicencji podmiotom trzecim.

 5. Operator oświadcza, że Nagrania nie są zarejestrowane w organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani pokrewnymi (takich jak ZAiKS, SAWP, STOART, ZPAV itp.), w związku z czym Klienta nie obciąża konieczność uiszczania żadnych opłat na rzecz tych organizacji pod warunkiem korzystania z Nagrania w ramach udzielonej mu licencji.

 

CERTYFIKAT

§ 5.

 

 1. Wraz z nośnikiem CD z Nagraniami Klient otrzyma Certyfikat Legalności w jednej z dwóch wersji (wedle wyboru Klienta i zgodnie z Cennikiem oraz złożonym zamówieniem):

 1. Wydruk na karcie papierowej formatu A4 wraz z pieczęcią Operatora;

 2. Wydruk na karcie papierowej formatu A4 wraz z pieczęcią Operatora oraz szklaną antyramą.

 1. Certyfikat Legalności potwierdza legalność posługiwania się Nagraniami bez konieczności uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz pokrewnymi (takich jak ZAiKS, SAWP, STOART, ZPAV itp.).

 2. Klient jest zobowiązany zamieścić Certyfikat Legalności w widocznym punkcie w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jest zobowiązany okazywać go inspektorom organizacji zbiorowego zarządzania w razie ewentualnej kontroli.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 6.

 

 1. Operator dostarcza Klientowi nagrania muzyczne i/lub słowno-muzyczne na płycie CD w formacie mp3.

 2. Wyłącznie do Klienta należy zapewnienie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania potrzebnego dla odtwarzania nagrań. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

 

REKLAMACJE

§ 7.

 

 1. Operator zobowiązuje się dostarczyć Klientowi nośnik CD oraz Certyfikat Legalności bez wad fizycznych.

 2. Klient posiada prawo składania reklamacji w związku z zawartą umową sprzedaży, jeżeli otrzymany przez niego nośnik CD lub Certyfikat Legalności posiada wady fizyczne.

 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej poprzez przesłanie ich na adres Operatora podany w § 1 Regulaminu. Do reklamacji prosimy załączyć wadliwy towar.

 4. Zgłaszając reklamację prosimy o wskazanie:

 1. Przyczyny reklamacji,

 2. Opisu ewentualnych uszkodzeń/niesprawności,

 3. Daty dokonania zamówienia,

 4. Numeru zamówienia,

 5. Konta Użytkownika, z którego dokonano zamówienia,

 6. Adresu zwrotnego,

 7. Żądania Użytkownika w związku ze składaną reklamacją.

 1. Operator ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji wraz z wadliwym towarem.

 2. W przypadku zasadności reklamacji Operator odeśle sprawny towar na adres podany przez Klienta.

 3. Operator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 8.

 

 1. Operator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Zakładając Konto Użytkownika Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym dla właściwego wykonywania świadczonych usług i zawieranych umów.

 4. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 5. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wglądu do jego danych a także do wniesienia żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy skierować stosowne podanie pisemne na adres Administratora podany w § 1 Regulaminu.

 6. W każdej chwili Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (usunięcia ich z systemu informatycznego Administratora), jednakże będzie to równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. W tym celu należy skierować stosowne podanie pisemne na adres Administratora podany w § 1 Regulaminu.

 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, a w szczególności dla realizacji wysyłki zakupionych w sklepie towarów – udostępnienie podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie.

 8. W każdym przypadku usunięcia Konta Użytkownika Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika.

ZGODY MARKETINGOWE i POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 9.

Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na podany w sklepie, adres e-mail wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

 

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku ze stosowaniem Regulaminu, w braku możliwości polubownego porozumienia, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.

 3. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną zamieszczone na stronach Serwisu oraz przesłane Użytkownikom posiadającym Konta Użytkownika na adres e-mail podany przez nich przy rejestracji. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronach Serwisu.

 

ZESPÓŁ OKO-ART & fasolla.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl